Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon

Versie geldig vanaf: 25 april 2016

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 De Patroon: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Patroon is statutair gevestigd te Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56498004.

1.2 Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die aan De Patroon een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Diensten: alle activiteiten die De Patroon uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het verrichten van slagerswerkzaamheden, het bewerken en verwerken van vlees, het bedienen van (inpak)machines alsmede eventuele andere werkzaamheden die De Patroon uitvoert voor de Klant.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van De Patroon en tevens alle overeenkomsten die De Patroon aangaat met haar Klanten.

1.5 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met De Patroon.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Door De Patroon gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend voor beide partijen en dertig dagen geldig voor aanvaarding.

2.2 Prijzen in de door De Patroon gedane aanbiedingen of verstuurde offertes aan de Klant zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.3 In beginsel zijn de door De Patroon opgegeven prijzen in aanbiedingen en/of prijsopgaven gebaseerd op een gefixeerd honorarium voor de te verrichten diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen met de Klant.

2.4 Indien in uitzondering op artikel 2.3 een uurtarief voor de te verrichten diensten wordt overeengekomen tussen De Patroon en de Klant, is De Patroon gerechtigd tijdens de looptijd van een overeenkomst de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door De Patroon uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Klant een door De Patroon aangeboden opdrachtbevestiging heeft ondertekend.

3.2 Nadat de Klant een door De Patroon aangeboden opdrachtbevestiging heeft ondertekend, kan de Klant de overeenkomst met De Patroon niet meer ontbinden.

3.2 Een door De Patroon gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien Klant tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Klant

4.1Klant stelt De Patroon in de mogelijkheid de werkzaamheden uit te voeren. Klant dient (vertegenwoordigers) van De Patroon toegang te verschaffen tot alle locaties waar De Patroon toegang tot dient te krijgen voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. Indien de Klant dit nalaat is De Patroon nimmer aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. Tevens dient de Klant De Patroon inzage te verschaffen in alle documenten waarvan De Patroon het noodzakelijk acht om inzage in te krijgen voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

4.2Klant dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen en aanwijzingen van vertegenwoordigers van De Patroon. Indien Klant deze verplichting niet nakomt is De Patroon gerechtigd de diensten voor de Klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat De Patroon daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Klant.

4.3Klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door De Patroon te leveren diensten. Klant vrijwaart De Patroon voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens.

4.4Klant dient in overleg te treden met De Patroon over de locatie en datum waarop De Patroon aanvangt met de tenuitvoerlegging van de diensten.

4.5Indien De Patroon door toedoen van de Klant niet kan overgaan tot het leveren van diensten is Klant aansprakelijk voor alle schade die De Patroon als gevolg daarvan zou mogen lijden.

4.6Klant is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.

4.7Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Klant, is De Patroon gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal De Patroon haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

4.8De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde opdracht en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Artikel 5 Rechten & verplichtingen De Patroon

5.1De Patroon zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.

5.2Iedere overeenkomst tussen De Patroon en de Klant is te typeren als een overeenkomst van opdracht. Op De Patroon rust een inspanningsverplichting.

5.3Klachten over de door De Patroon verrichte diensten dienen onmiddellijk na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan De Patroon. Indien de klachten gegrond worden verklaard, zal De Patroon de overeenkomst alsnog verrichten zoals overeengekomen.

5.4De Patroon heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten, mits Klant hiervan op de hoogte is gesteld.

5.5De Patroon is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Klant aan De Patroon zijn verstrekt.

5.6De Patroon zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant.

Artikel 6 Geen arbeidsrelatie.

6.1De Patroon garandeert Klant dat met betrekking tot de uitvoering van de diensten wordt voldaan aan alle verplichtingen in gevolge de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, daaronder de afdracht van loonbelasting, premies volksverzekering en omzetbelasting.

6.2De Patroon en de Klant komen overeen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

6.3De Patroon en de Klant komen overeen dat zij uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

6.4De Patroon en de Klant kiezen er voor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

6.5De Patroon is bij het uitvoeren van de overeengekomen diensten geheel zelfstandig. De Patroon verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Klant. De Klant kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de te leveren Diensten.

Artikel 7 Betaling & Prijzen

7.1Betaling dient steeds te geschieden veertien dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2De in de factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen, tenzij anders is overeengekomen tussen De Patroon en de Klant.

7.3Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door De Patroon gemaakt indien De Patroon op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Klant verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de Klant.

7.5Indien De Patroon kosten heeft moeten maken, welke kosten De Patroon in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Klant ook deze kosten aan De Patroon te betalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1Voor elke door De Patroon aanvaarde overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De Patroon kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De Patroon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade voortvloeiende uit grove tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het verrichten van diensten.

8.2Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 8.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van De Patroon worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van De Patroon beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3De aansprakelijkheid van De Patroon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant De Patroon onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en De Patroon ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

8.4Aansprakelijkheid van De Patroon voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.5De Klant vrijwaart De Patroon tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

8.6Klant is aansprakelijk voor alle schade die De Patroon mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 9 Overmacht

9.1De Patroon is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.2De Patroon is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar De Patroon weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De Patroon kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie De Patroon een overeenkomst is aangegaan.

9.3Naast het bepaalde in lid 9.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Patroon partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Klant en De Patroon zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de competente rechter in Zaanstad bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen De Patroon en de Klant.

Algemene_voorwaarden_De_Patroon_(Versie_2016).pdf

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Er zijn weer mogelijkheden vanaf november 2022

Neem contact op